Door Aletta Jacobs

Aletta Jacobs schreef ongeveer 100 artikelen, boeken en brochures. Hieronder wordt een aantal daarvan in chronologische volgorde genoemd. Andere titels zijn te vinden in de catalogi van Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis.

De Vrouw, haar bouw en haar inwendige organen

Eigen werk

'Vrouwelijke assistenten in de gasthuizen te Amsterdam'

H. Burger & Aletta H. Jacobs. Overdruk uit: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. - 1899, 1e dl. (19 februari-7 maart).

De vrouw : haar bouw en haar inwendige organen :

aanschouwelijk voorgesteld door beweegbare platen en met geïllustreerden, verklarenden tekst : een populaire schets / Aletta Henriëtte Jacobs. - Deventer : Kluwer, 1910. - 47p. : ill. (1ste druk: 1899)
  • Op een toegankelijke wijze legde ze uit hoe de werking van het lichaam was. De publicatie bevatte zelfs een uitklapbare kleurenplaat om de tekst nog begrijpelijker te maken. Met deze uitgebreide uiteenzetting bereikte ze ook een ander doel: aantonen dat de vrouw ook fysiek geschikt was voor arbeid. Daar twijfelde de medische stand toen aan.

Het doel der vrouwenbeweging

Aletta H. Jacobs. - 1899. - 20p. (Overdruk uit De Gids, maart 1899)

Bespreking van het prostitutievraagstuk op de Openbare Vergadering van den Nationalen Vrouwenraad van Nederland te Rotterdam op 2 april 1902.

Nationalen Vrouwenraad van Nederland, 1902. Lezingen van Aletta Jacobs e.a.

Uit het leven van merkwaardige vrouwen

Aletta H. Jacobs. - Amsterdam: Van Rossen, 1905. - 81p. (Overdruk uit Maandblad voor Vrouwenkiesrecht).

Brieven uit en over Amerika

C.V. Gerritsen en Aletta Jacobs. - Amsterdam: Van Rossen, 1906. - 179p. : portr.

Herinnering aan het verblijf ter Sumatra's O.K. der propagandisten voor vrouwenkiesrecht Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht

Dr. Aletta H. Jacobs en mrs. Carrie Chapman Catt. - 1912. 4p.

Reisbrieven uit Afrika en Azië. Benevens eenige brieven uit Zweden en Noorwegen

Aletta H. Jacobs. - Almelo: W. Hilarius, 1913.
  • Al tijdens de wereldreis die Aletta Jacobs met Carrie Chapman Catt maakte, legden ze haar indrukken vast. Zo schreef Aletta brieven naar vriendinnen uit de kiesrechtstrijd en publiceerde Carrie artikelen in de National Geografic. In 1913 verscheen een tweedelige bundeling van Aletta's reisbrieven onder de titel Reisbrieven uit Afrika en Azië - benevens eenige brieven uit Zweden en Noorwegen. Zijn de brieven op zich al interessant, ze leveren ook een veelzeggend tijdsbeeld op.

De vrouw en de vredesbeweging in verband met het vrouwenkiesrecht

Aletta H. Jacobs. Overdruk Congresverslag uit 1917.

Herinneringen van

Dr. Aletta H. Jacobs. (voorwoord J. Oppenheim) - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, 1924, 320p., ill.
  • Na jaren vol strijdbaarheid nam Aletta Jacobs de rust en de tijd om haar memoires op te schrijven. In 1924 verscheen Herinneringen. Het boek is meer dan het verslag van een persoonlijk leven, hoe bijzonder ook. Door Aletta's herinneringen krijgen we zicht op een tijdperk waarin belangrijke veranderingen voor vrouwen en meisjes plaatsvonden.

Brieven van Aletta Jacobs aan de familie Broese van Groenou (er is nog zooveel te doen op de wereld)

Inge de Wilde (samenst. en inl.). - Zutphen : Walburg Pers, 1992. 108p., ill. : index : lit.

Door Aletta vertaalde werken

1900 Women and Economics van Charlotte Perkins Gilman

Vertaling: De economische toestand der Vrouw. Een studie over de economische verhouding tusschen mannen en vrouwen als een factor in de sociale revolutie.

  • Aletta Jacobs ging vaak het land in om haar denkbeelden onder de aandacht van het publiek te brengen. Soms was haar enthousiasme groter dan het intellect van de toeschouwer. Dat was zeker zo bij de lezingen die ze hield over het roemruchte boek Women and Economics (1899). Maar het centrale idee werd niet begrepen: dat veel sociale misstanden voortkomen uit het feit, dat de getrouwde vrouw economisch gezien volledig afhankelijk was van haar echtgenoot. Zelfs Aletta moest wel eens iets opgeven, herinnerde ze zich:
1910 Woman and Labour van Olive Schreiner

Vertaling: De vrouw en arbeid.

  • 'De geniale en sympathieke Olive Schreiner', zoals Aletta haar noemde. De Zuid-Afrikaanse Olive Schreiner was destijds een beroemde naam, dankzij publicaties over de sociale positie van vrouwen zoals Woman en Labour, maar ook dankzij haar pro-Zuid-Afrikaanse opstelling tijdens de Zuid Afrikaanse-Engelse oorlog, beter bekend als de Boerenoorlog. Woman and Labour sloot naar onderwerp aan op het door Aletta eerder vertaalde Women and Economics van Charlotte Perkins. In beide boeken was de hoofdgedachte dat vrouwen economische zelfstandig moesten zijn.

Zwart Witte foto's uit het voorlichtings boekje van Aletta Jacobs